obchodné podmienky VO nákupu

1. Vymedzenie pojmov
» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu Polplast-sk
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim a nakúpila tovar za účelom ďalšieho predaja
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Polplast-sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu Polplast-sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy. Minimálny nákup online je odber tovaru vo výške 50,00 € bez DPH. Pri nesplnení podmienky objednávka nebude expedovaná.
 

3. Dodacie podmienky
a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je určený podľa harmonogramu rozvozu ( viď titulná stránka), max. však do 14 dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru). Dovoz tovaru je zdarma.

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Tovar je mozné prevziať i osobne v mieste sídla spoločnosti v Zlatých Moraviach. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky.

d) Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku. V prípade poškodenia tovaru, alebo neúplnosti zásielky, je nutné túto skutočnosť nahlásiť na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese.

4. Záruka a reklamácie

a) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, resp. najneskôr do 3 dní. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatnú výmenu tovaru po predložení tovaru vrátane príslušenstva oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení a posúdení reklamácie. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

b) Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie: Kupujúci môže požadovať výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

c) Reklamácia sa vybavuje spolu s ďalším objednaním tovaru ( do 14 dní) alebo dobropisom a následným zaslaním sumy na účet zákazníka. Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním nového výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Nákupný košík

Nákupný košík

polplast.sk na facebooku                      

                                                                                                                                                                    

 

© Copyright 2010 polplast.sk